IMPORTANT
Links for New Registration (JKSSS/PMSSS Candidates Only) have been started Up to 20/04/2021 at 11:59 PM.

Ongoing Events Click HERE for Entire Schedule


News

ज्या उमेदवारांनी प्रवेश प्रक्रियेचा अर्ज सादर करताना CVC/TVC/NCLया प्रमाणपत्राची पावती सादर केली होती, परंतु आता CVC/TVC/NCL यांचे मुळ प्रमाणपत्र उपलब्ध नसून प्रवेशासाठी मिळालेली जागा ही खुल्या प्रवर्गातील आहे, आश्या उमेदवारांचा शैक्षणिक हिताचा विचार करून, आपणास खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश निश्चित करता येणार आहे. या करिता आपण विहित कालावधीत सबंधित संस्थेत जाऊन प्रवेश निश्चित करावा.

Self Verification, Seat Acceptance and Reporting to Allotted Institute is extended up to 30 Jan 2021 - 03:00 PM

The candidates who have allotted seat in CAP Round II first time, shall do the self-verification & seat acceptance process through their login and then report to the allotted institute as per schedule

The candidates who done seat acceptance for CAP Round-I and got Betterment or retained CAP-I seat shall directly report to the respective institute for admission as per schedule

ज्या उमेदवारांनी EWS, NCL आणि CVC प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यासाठी पावती सादर केली होती अशा सर्व उमेदवारांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत त्या-त्या संबंधीत प्रवर्गातून जागा वाटप करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून ज्या प्रवर्गातून जागा वाटप करण्यात येईल त्या-त्या प्रवर्गातून संस्थेत प्रवेश देण्यात येईल. सदरचा प्रवेश हा तात्पूरता प्रवेश म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. संबंधीत अभ्यासक्रमांची केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया संपण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या आत संबंधीत उमेदवारांनी मुळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द करण्यात येईल.

More..


Seat Matrix and Cut Off Lists of CAP Round for Current Year 2020-21
CAP Round-I Cut Off CAP Round-II Cut Off
Seat Matrix MH AI Vacancy MH AI
View View View View - -
Provisional Merit Status Final Merit Status Institute Wise Allotment List
Seat Matrix and Cut Off Lists of CAP Round for Previous Years
Year Seat Matrix CAP Round-I Cut Off CAP Round-II Cut Off CAP Round-III Cut Off CAP Round-Additional Cut Off
MH AI MH AI MH AI MH AI
2017-18 View View View View View View View View View
2018-19 View View View View View View View View View
2019-20 View View View View View View View - -